������������
   
 
2018-12-08 نگاهی به ویژگی های مبارزاتی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و تأثیر آن در جنبش...
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی، روزنامه نگار و فعال سیاسی چپ
 
2018-12-08 درنگی دیگر بر اعتصاب و اعتراض‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه فولاد اهواز
و تاثیر آن بر جامعه و جنبش کارگری
گفت و گوی سعید افشار با بهروز خباز
 
2018-11-24 ارزیابی و آسیب شناسی جنبش هفت تپه
بهروز فراهانی، قاسم خاکسار
 
2018-11-24 تظاهرات پشتیبانی و همبستگی با مبارزه کارگران هفت تپه در آلمان سوئد فرانسه...
مهرنوش شفیعی ناصر نسیمی علی دماوندی بهروز فراهانی سعید آرمان رضا پایا هرمز رها
 
2018-11-24 اعتصاب و اعتراض‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه فولاد اهواز. بهروز خباز سعید...
درنگی بر روند خصوصی سازی ها و ویژگی های مبارزه کارگران هفت تپه
دولتی خصولتی‌خصوصی‌علیه کارگران.راهکارکارگران ادا ره شورایی
 
2018-11-17 اعتراض های معلمان و کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد
گزارش
 
2018-11-17 اعتراض تحصن و اعتصاب معلمان، کارگران هفت تپه و فولاد
بازی سیاسی رژیم واعدام وحید مظلومین، آمر قتل خاشقجی ولیعهد رویائی ترامپ
گپ بامدادی. بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-11-10 سندیکاسازان دولتی در پی اجرای یک پروژه امنیتی
برای نابودی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد هستند
گفت و گوی بهروز خباز با چنور مکی، فعال کارگری
 
2018-11-10 هدف مشترک نهادهای امنیتی و سندیکاسازان دولتی
نابودی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد است
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی