2015-12-12 سینمای ارزشی و سینماگر ارزشی
گفت و گو با میلاد
 
2015-12-05 پدیده داعش، ایدئولوژی و استراتژی آن در برابر زنان
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با ایرج مصداقی
 
2015-11-21 خشونت و جنسیت
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با امیر حسین دگرباش و سپیده جدیری شاعر و فمینیست
 
2015-11-07 بررسی حقوقی و فرهنگی پدیده بکارت
آن سوی مکث...... مهناز قزلو
گفتگو با محمد مقیمی حقوق دان ، مریم مشفق فمینیست، مهری جعفری حقوق دان
 
2015-10-17 ناگفته هائی از سال های آخر زندگی مرضیه.
گفتگو با اسماعیل وفا یغمائی آن سوی مکث .... مهناز قزلو
 
2015-10-10 از ریحانه تا آتنا
آن سوی مکث...... مهناز قزلو
گفتگو با شعله پاک روان معلم و مادر ریحانه جباری، اعدامی
گفتگو با محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی، زندانی سیاسی
 
2015-10-03 قوانین به غایت تبعیض و تحقیر آمیز علیه زنان در ایران
با اشاره به ماجرای نیلوفر اردلان بازيكن تیم فوتسال
آن سوی مکث ... مهناز قزلو
گفتگو با مهرانگیز کار حقوق دان و ساناز از کمپین حرکت زنان
 
2015-09-19 هنر آوانگارد (2) آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
معرفی شماری از هنرمندانان پیشرو
گفتگو با نادر ثانی
 
2015-09-12 هنر آوانگارد
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
معرفی شماری از هنرمندانان پیشرو در گفتگو با نادر ثانی