در گذر اندیشه - جواد تسلیمی
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-03-10 وضعیت زنان مهاجر در بازار کار سوئد
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-02-20 اشاره ای کوتاه به دو نکته: فمینیسم عدالت خواه یا تمامیت خواه، اهمیت سرمایه اجتماعی
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
 
2018-02-11 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-02-10 طرحی نو برای سازمان دهی مبارزات و ضرورت همکاری در دوره گذار
گفتگو با آزاده شکوهی
 
2018-01-20 نگاهی کوتاه به خیزش های اخیر مردم در ایران
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2016-12-03 فیدل کاسترو، نماد انقلاب؟ یا نماد تک صدایی؟ یا هر دو؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2016-11-20 پیروزی دانالد ترامپ در انتخابات آمریکا
نئو فاشیسم، کابوس یا واقعیت؟
در گذر اندیشه؛ جواد تسلیمی
 
2016-09-06 اقتصاد سیاسی کار و سرمایه(6)
طبقه، هم مشکل و هم راه حل!
در گذر اندیشه... جواد تسلیمی
 
2016-06-26 در باره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و عواقب آن
جواد تسلیمی