گفتارهائى از تاریخ - على حصورى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-08-18 28 مرداد سال گرد روزهای سیاه در تقویم تاریخ ایران
مرغ سحر همچنان ناله سر می دهد
 
2018-05-26 چپ ایران در دهه چهل با نگاهی به کتاب به زبان قانون (۲)
محاکمه گروه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی، نظرات جزنی و ...
گفت و گو با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی
 
2018-05-19 چپ ایران در دهه چهل با نگاهی به کتاب به زبان قانون (1)
محاکمه گروه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی، جایگاه نظرات جزنی در سچفخا و ...
گفت و گو با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی
 
2018-05-05 بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی خلق
دفاعیات در دهه چهل، در زندان و جایگاه و نقش در سازمان سچفخا
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی
 
2018-05-05 از جسد مومیائی رضاشاه تا مومیائی نظام پادشاهی
نظام پادشاهی جسدی مومیائی است! شهاب برهان
حاکمیت مدرن،حقوق شهروندی و سلطنت از دیدگاه تاریخی.از سایت کرونوس
ترانه رضاخان محسن نامجو
 
2018-04-21 جنایت ساواک رژیم پهلوی، اسیرکشی و تیرباران 9 زندانی سیاسی در تپه های زندان اوین
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی
 
2017-10-30 بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی
با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان
 
2017-08-05 درگذشت عبدالرضا نیک بین (عبدی) از بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران
درنگی بر شکل گیری و فعالیت های اولیه سازمان مجاهدین خلق
گفتگو با ابراهیم آوخ رفیق و هم رزم عبدالرضا نیک بین
 
2017-08-05 روایت محمدعلی جمال زاده نویسنده با صدای او
14 مرداد سال گرد انقلاب مشروطیت. از آرشیو