گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2017-08-12 کابینه حسن روحانی. پرده آخر
نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در پنج پرده
گفتار از آرش کمانگر
 
2017-08-12 چینش کابینه روحانی همان واقعیت دولت روحانی. وعده های پوچ سیاهی لشکر بودن اصلاح...
گفتمان وزیر زن و اقلیت های قومی و مذهبی مساله و محل بازی چپ رادیکال نیست!
گفتگو با حمید مافی روزنامه نگار
 
2017-08-12 تحصن پناهجویان افغان در استکهلم
گفتگو با سخنگویان تحصن فاطمه خاوری و امیر نبی زاده
گزارش بهروز خباز
 
2017-08-12 نوجوانان پناهجوی افغانستانی. مشاهده های میدانی در برابر پیش داوری ها
گفتگو با مجید تمجیدی سرپرست یکی از خانه های نگهداری از کودکان و نوجوانان(HVB)
 
2017-08-12 پژوهش های جامعه شناسی درباره کودکان و نوجوانان پناهجو چه می گویند؟
گفتگو با مهرداد درویش پور استاد جامعه شناس در دانشگاه ملاردالن سوئد
 
2017-08-12 سرکوب و تبعیض مذهبی در ایران
گفتگو با مهران باقری پناهجو در سوئد
تغییر مذهب از اسلام به مسحیت یکی از دلیل های درخواست پناهندگی
 
2017-08-12 بحران موشکی در کره، زندانی کردن دوباره رضا شهابی، وعده های پوچ روحانی و ...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2017-08-12 بلوار الیزابت سر فلسطین
همسفر برنامه رادیوئی دیو به تهران
 
2017-08-05 امضاء و تنفیذ رای و تنصیب رئیس جمهور از سوی مقام ولایت مطلقه فقیه
نمایش پرده دیگری از بی حقی ملت ایران
نگاهی به معنای حقوقی و فقهی تنفیذ. گفتگو با ناصر رحیم خوانی پژوهش گر تاریخ