گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2018-11-10 فرجام برجام و تحریم های امریکا علیه ایران
تاثیر و پیامد تحریم ها بر رژیم و جامعه چیست؟ مسئولیت تحریم ها با کیست؟
گفتگو با مهران مصطفوی و لیلا دانش
 
2018-11-10 بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، امریکا عامل! جمهوری اسلامی علت!
گفتمان سکوت در نامه شماری از هنرمندان در مخالفت با تحریم ها
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-11-10 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری 12 آبان 1397
 
2018-11-10 تماس های تلفنی شنوندگان 20181110
تحریم های امریکا علیه ایران و ...
 
2018-11-03 چالش ها، راهکارها و راهبردهای گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران
بحث و گفتگو با حضور سعید رهنما و تقی روزبه
 
2018-11-03 تروریسم حکومت اسلامی، این بار در دانمارک
گفتگو با علی آزاد فعال سیاسی چپ ساکن کپنهاک
 
2018-11-03 حسن حسام : آواز خوان
شگفتا! چه جانِ سختی داری آوازخوان! هنوز زنده ای
 
2018-11-03 در همهمه صداها، سانسور صداها، خفه کردن صداها
صداهائی که شجاعانه فریاد می شوند
 
2018-11-03 بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، بودجه اربعین
سرکوب گری های رژیم اسلامی، سلطنت طلبان در توهم بازگشت
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز