گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2017-12-16 شهامت سخن گفتن از آزارهای جنسی
تاثیر و پیامد کارزار می تو #metoo و فراروئی آن به یک جنبش گسترده
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر سیاسی و کنش گر جنبش برابری خواهانه جنسیتی
 
2017-12-16 طرح جدید بازنشستگی در سوئد، افزایش سن بازنشستگی!
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان و نظر چند شنونده
 
2017-12-16 نگاهی از اعماق به زندگی و سیاست. سایه روشن هائی از خاطره ها
گفتگو با هوشنگ گلاب دژ مبارز سیاسی
کتاب خاطرات انتشارات ارزان
 
2017-12-16 مذهب حکومتی در بودجه سال 1397، مبارزه کارگران هفت تپه
از سوت بلبلی اژه ای تا فحش های ترامپ و ....
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. بهروز خباز،سعید افشار
 
2017-12-09 وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران. زیر پوست جامعه چه می گذرد؟ گفتگو با ناصر زرافشان
جلوگیری از برگزاری مراسم کانون نویسندگان بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
ارزیابی از برگزاری امسال روز دانشجو و پرونده سازی برای پرستو فروهر
 
2017-12-09 در خاورمیانه پرتنش، اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه چه می گوید؟ چه می خواهد؟
گام های آغازین برای شکل گیری شبکه و گفتگو و پیوند فعالان سوسیالیست خاورمیانه
گفتگو با فریدا آفاری
 
2017-12-09 16 آذر روز دانشجوی امسال1396. صدای تاریخ!حفر کانالی به بیرون از این وضعیت تعلیق
بیانیه 32 شورای صنفی.دست زورمندان اقتصادی و سیاسی از قلمروهای حیات انسانی کوتاه
گزارش از گردهم آئی ها و اعتراض های دانشجوئی
 
2017-12-09 پیامدهای به رسمیت شناختن بیت المقدس (اورشلیم) به عنوان پایتخت اسرائیل
از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا. تائید اشغال گری تنگنای بیشتر برای روند صلح در بن بست!
با حضور محسن نجات حسینی و ابراهیم آوخ کارشناسان مسائل فلسطین و...
 
2017-12-09 بیت المقدس پایتخت اسرائیل یعنی تائید اشغال گری. روز دانشجوی امسال:نوشتن تاریخ
گزارش از شکنجه زندانیان در بلوجستان، روز جهانی حقوق بشر این حقوق بدیهی برای چه شماری از انسان ها
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار، بهروز...