گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2019-01-12 تحولات سیاسی، چالش و جایگاه گفتمان و راهبرد نیروی چپ در شرایط کنونی ایران
ولوله نامه اسماعیل بخشی و شقاوت های پی در پی رژیم اسلامی
گفتگو با حسن حسام فعال سیاسی و عضو سازمان راه کارگر
 
2019-01-12 فراخوان من هم شکنجه شده ام
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی
 
2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و کارکرد شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مرجان افتخاری زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مهرنوش شفیعی زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-12 از نامه های افشاگر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تا شقاوت حکومت اسلامی
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. سعید افشار و بهروز خباز
 
2019-01-12 شعر فروغ نحات دهنده هستی او
فروغ فرخزاد از افسردگی تا شیفتگی
 
2019-01-12 تحولات سیاسی از ایران تا سوئد. سمینار کارگری در استکهلم و ....
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2019-01-05 ارزیابی از روند خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران و راه کارهای جنبش های اجتماعی
سحنرانی پرویز صداقت در بنیاد پرسش در تهران
 
2019-01-05 از آن دی تا این دی مبارزات فرودستان و کارگران
نقش و جایگاه گفتمان و نیروی چپ
گفتگو با هژیر پلاسچی