2014-05-17 سیاست ها و رویکردهای رژیم جمهوری اسلامی در تقابل و همکاری با کشورهای دیگر
ایران در جهان... خسرو خسروانی
 
2014-05-17 نیم نگاهی به سوئد
مهاجران و انتخابات پارلمان اروپا
گفتگو با مهرداد درویش پور
 
2014-05-17 در ضرورت برقراری 6 ساعت کار روزانه
نگاهی به یک تجربه در کمون یوتبوری
گفتگو با احد قربانی پژوهشگر ساکن یوتبوری سوئد
 
2014-05-17 جهان نابرابرتر از قرن 19 ، شکاف طبقاتی بیشتترو ثروتمندان ثروتمندتر ازهمیشه
سرمایه در قرن 21. معرفی کتاب و نظرات توماس پیکیتی اقتصاددان فرانسوی
در گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان
 
2014-05-10 گپ و گفت بامدادی
از هر دری سخنی، گفت و گو با همکاران
 
2014-05-03 جهت گیری ها و تغییراتِ بلوک بندی های سیاسی در عرصه بین المللی پس از جنگ سرد
بحران اوکرائین زلزله ای ژئوپلیتیکی در تقابل امریکا و سایر دولت های غربی با روسیه
موانع ادغام روسیه کاپیتالیستی در نظام سرمایه داری جهانی
گفت و گو با غنی...
 
2014-05-03 وضعیت سیاسی کنونی در ایران
بحث و گفتگو با حضور کاظم کردوانی و تقی روزبه
 
2014-04-19 سونامی تورم و چشم انداز شورش تهی دستان
گفتگو با آرش زهفروش کارشناس اقتصاد
 
2014-04-12 شاخص های وضعیت سیاسی کنونی در ایران
بحث و گفتگو با حضور تقی رحمانی و حسن حسام