2015-10-24 موج بلند (سوم) صدای ستم دیدگان!
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2015-10-10 موج بلند؛ صدای ستم دیدگان! (2)
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2015-09-26 موج بلند ..... صدای فرودستان!
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی