گفتگوهای کارگری - بهروز خباز
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-03-17 مقوله تعیین حداقل دستمزد و جنبش کارگری
ایران در سالی که گذشت
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی و امیر جواهری
 
2018-03-03 پیرامون وضعیت نیروی کار زنان و موانع سازمان یابی زنان کارگر
گفت و گوی بهروز خباز با پروین اشرفی، سوسیالیست و فعال جنبش زنان
 
2018-02-21 تحلیل و ارزیابی از اعتصابات و فعالیت های کارگری در کارخانه نیشکر هفت تپه
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی
 
2018-02-10 گسترده شدن دامنه اعتراض های کارگری
گره خوردگی مطالبات معیشتی با خواسته های سیاسی
گفتگو با بهروز خباز
 
2018-01-20 ارزیابی و جمع بندی از جنبش توده ای با نگاهی به آینده آن
گفت و گوی بهروز خباز با خسرو بوکانی و سیاوش دانشور
 
2017-12-16 پیرامون تاریخچه مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه، با نگاهی به اعتصابات اخیر
گفت و گوی بهروز خباز با اصلان جوادزاده از سازمان فدائیان اقلیت
 
2017-12-02 برای آزادی زندانیان سیاسی، کارگران زندانی. رضا شهابی آزاد باید گردد!
تظاهرات در استکهلم برابر سفارت حکومت اسلامی. شنبه 11 آذر، 2 دسامبر
گفتگو با بهروز خباز از سخن گویان کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران
 
2017-11-25 آزادی محمود صالحی در چه شرایطی صورت گرفت؟
نگاهی به عملکرد تاکنونی کمپین های کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با صمد شکوهی،
 
2017-11-11 تظاهرات مقابل سفارت ایران در استکهلم و لندن در دفاع از محمود صالحی و دیگر زندانیان...
محمود صالحی، پای در زنجیر در بیمارستان و زندان
گفت و گوی بهروز خباز با نجیبه صالح زاده، مهرنوش شفیعی، بهرام رحمانی، سعید آرمان