2018-09-22 کنفرانس استکهلم: یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!
چگونگی تقویت گفتمان چپ و شکل گیری آلترناتیو سوسیالیستی
گفتگو با سیاوش دانشور، اعظم نوری، حسن حسام، سعید سهرابی، صلاح مازوجی
 
2018-08-31 آمینه کاکاباوه فعال سیاسی عضو حزب چپ در پارلمان سوئد
میزبان تابستانی
 
2018-08-27 مریم چیتگر، ژورنالیست
میزبان تابستانی
 
2018-08-21 محسن نجات حسینی دانش پژوه و کنش گر سیاسی
میزبان تابستانی
 
2018-08-20 مینا آذریان هنرمند بازیگر تئاتر
میزبان تابستانی
 
2018-08-14 احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه و کردستان
میزبان تابستانی
 
2018-08-13 شیرین محمدی کنش گر اجتماعی و زنان
میزبان تابستانی
 
2018-07-30 ناصر رحیم خانی پژوهش گر تاریخ ایران و کنش گر سیاسی
میزبان تابستانی