2017-08-19 جهانی شدن و مسئله پناهجویان و تبلیغات جدید نژادپرستان
گفت و گو با محمد رفیع محمودیان، جامعه شناس
 
2017-08-19 گزارشی از وضعیت تحصن پناهجویان افغان در مدبوریا پلاتسن استکهلم
در گفت و گو با محمود ،یکی از دست اندرکاران این تحصن
 
2017-08-12 تحصن پناهجویان افغان در استکهلم
گفتگو با سخنگویان تحصن فاطمه خاوری و امیر نبی زاده
گزارش بهروز خباز
 
2017-08-12 نوجوانان پناهجوی افغانستانی. مشاهده های میدانی در برابر پیش داوری ها
گفتگو با مجید تمجیدی سرپرست یکی از خانه های نگهداری از کودکان و نوجوانان(HVB)
 
2017-08-12 پژوهش های جامعه شناسی درباره کودکان و نوجوانان پناهجو چه می گویند؟
گفتگو با مهرداد درویش پور استاد جامعه شناس در دانشگاه ملاردالن سوئد
 
2017-08-12 سرکوب و تبعیض مذهبی در ایران
گفتگو با مهران باقری پناهجو در سوئد
تغییر مذهب از اسلام به مسحیت یکی از دلیل های درخواست پناهندگی
 
2017-07-01 جذب شماری از افغان های ستم دیده در ایران بوسیله سپاه و اعزام به جنگ در سوریه
گفتگوی سایت پروسه با علی جوان افغان ساکن ایران
که چگونگی شرکت خودش در تیپ فاطمیون و مدافعان حرم را شرح داده است
 
2017-05-27 آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف