2018-03-17 زندانیان سیاسی، دستگیری های گسترده و مقاومت جنبش های اجتماعی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-03-03 دختران خیابان انقلاب نماد مبارزه با حجاب اجباری
گفت و گو با شعله ایرانی سردبیر بخش خارجی دیدگاه های فمینیستی
 
2018-03-03 اخبار مبارزات ضد استبدادی، دختران انقلاب، مبارزات کارگری و فعالین محیط زیست
سولماز اسکندری
 
2018-02-24 سرکوب درویشان،دختران انقلاب،فعالان محیط زیست،آموزش به زبان مادری و...
حکومت مذهبی شیعی تمامیت گرا: تبعیض، سرکوب و انحصار قلمرو ذهن و باور مردم
درنگی بر چند رویداد و موضوع. فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-02-24 خاوران ... مادر شریفی
خاوران
 
2018-02-21 قتل کاووس سید امامی در زندان سپاه،دستگیری شماری از کنش گران محیط زیست
درنگی بر وضعیت زیست محیطی در ایران و چشم انداز هولناکی که ترسیم می شود
سخنان بیژن دره شوری و گفتگو با امیر ممبینی و مهدی هاشمی
 
2018-02-10 گزارش از سرکوب گری های حکومت اسلامی در ایران
پژواک صدای بی صدایان. سولماز اسکندری
 
2018-02-03 صدای بی صدایان تحت ستم در ایران
خبرهایی از ایران پر تلاطم در هفته ای که گذشت
سولماز اسکندری