2018-11-10 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری 12 آبان 1397
 
2018-11-03 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری 12 آبان 1397
 
2018-10-27 قتل فرشید هکی در تهران فعال حقوق بشر و تشدید سرکوب و فشار بر کنش گران سیاسی و مدنی
گفتگوی فرزین ایران فر با مجید دارابیگی
 
2018-10-27 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-10-13 بررسی فعالیت های لگام(کارزار مبارزه برای لغو گام به گام اعدام)
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا
 
2018-10-13 تاریخچه مبارزه برای لغو اعدام در ایران با نگاهی به عوامل بازدارنده
گفت و گو با ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر
 
2018-10-13 بررسی علل لغو و یا تعلیق اعدام در کشورهای دیگر و رابطه جرم و مجازات
گفت و گو با محمدرفیع محمودیان
 
2018-10-06 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران. سولماز اسکندری
خبرهائی از اعتراض ها و اعتصاب ها و زندانیان سیاسی