2017-08-19 ویژگی کابینه دوم حسن روحانی و روند پیش رو برای جنبش های اجتماعی
گفت و گو با ناصر زرافشان
 
2017-08-12 بحران موشکی در کره، زندانی کردن دوباره رضا شهابی، وعده های پوچ روحانی و ...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2017-08-05 طرح کارورزی با هدف ارزان سازی نیروی کار، کمپین تلاش برای مقابله با طرح های ضد...
آیت نیافر - محسن حکیمی
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
 
2017-07-08 سخنرانی حسن سعیدی نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
درکنفرانس سندیکالیسم، در پاریس
وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران
 
2017-07-01 ما توهمی به سازمان جهانی کار نداریم
فعالیت ها و حضور در سازمان جهانی کار عمدتا استفاده از تریبونی برای افشاگری علیه رژیم و دفاع از منافع کارگران
گفت و گو با بهروز فراهانی
 
2017-06-17 مفهوم استقلال تشکل های کارگری
بحث و مناظره سعید سهرابی و رحمان حسین زاده
 
2017-06-16 گزارشی از حضور نمایندگان LO در اجلاس سازمان جهانی کار
گفتگو با سعید تقوی
 
2017-06-10 نشست سالانه سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو
فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه و برگزاری آکسیون های پشتیبانی از کارگران ایران
گفتگو با خسرو آهنگر فعال سیاسی چپ