2018-11-10 سندیکاسازان دولتی در پی اجرای یک پروژه امنیتی
برای نابودی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد هستند
گفت و گوی بهروز خباز با چنور مکی، فعال کارگری
 
2018-11-10 هدف مشترک نهادهای امنیتی و سندیکاسازان دولتی
نابودی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد است
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی
 
2018-10-27 گفت و گوی بهروز خباز با رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان
شروع فعالیت ها در کانون صنفی معلمان، دوران زندان و ارزیابی از اعتصاب 22 و 23 مهر
 
2018-10-20 اعتصاب 22 و 23 مهر؛ نقطه عطفی در تاریخ تاکنونی جنبش معلمان
گزارش و گفتگو: بهروز خباز، ستار رحمانی، لقمان ویسی و ...
درود بر عزمتان! که فراتر از مطالبه معیشت خود درد دانش آموزان و مردم را فریاد زدید
 
2018-10-20 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-10-13 نگاهی تحلیلی به اعتصاب رانندگان کامیون، کامیون داران، اعتصاب بازاریان و معلمان
گفت و گو با امید اقدمی
 
2018-10-13 اخبار مبارزات کارگری و مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-09-29 اعتصاب کامیون داران، توضیح نرگس محمدی دریاره بیماری های مشکوک در زندان
مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران. سولماز اسکندری