2017-12-16 نقد و نظر با بهروز فراهانی. سوریه: صفحه شطرنج با چند بازیگر
هشدار نسبت به وضعیت مخاطره آمیز رضا شهابی در زندان
پاسخ به چند پرسش
 
2017-12-16 نگاهی از اعماق به زندگی و سیاست. سایه روشن هائی از خاطره ها
گفتگو با هوشنگ گلاب دژ مبارز سیاسی
کتاب خاطرات انتشارات ارزان
 
2017-12-16 مذهب حکومتی در بودجه سال 1397، مبارزه کارگران هفت تپه
از سوت بلبلی اژه ای تا فحش های ترامپ و ....
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. بهروز خباز،سعید افشار
 
2017-12-09 وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران. زیر پوست جامعه چه می گذرد؟ گفتگو با ناصر زرافشان
جلوگیری از برگزاری مراسم کانون نویسندگان بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
ارزیابی از برگزاری امسال روز دانشجو و پرونده سازی برای پرستو فروهر
 
2017-12-09 در خاورمیانه پرتنش، اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه چه می گوید؟ چه می خواهد؟
گام های آغازین برای شکل گیری شبکه و گفتگو و پیوند فعالان سوسیالیست خاورمیانه
گفتگو با فریدا آفاری
 
2017-12-09 16 آذر روز دانشجوی امسال1396. صدای تاریخ!حفر کانالی به بیرون از این وضعیت تعلیق
بیانیه 32 شورای صنفی.دست زورمندان اقتصادی و سیاسی از قلمروهای حیات انسانی کوتاه
گزارش از گردهم آئی ها و اعتراض های دانشجوئی
 
2017-12-02 انباشت بحران های متعدد جمهوری اسلامی پس از برجام. این نشانه ها به ما چه می گویند؟
از کشمکش های درون رژیم و مرافعه مقامات لات و لوت تا شکاف عظیم مردم و نظام و فشارهای بین امللی
گفتگو با تقی روزبه و مهران مصطفوی تحلیل گران سیاسی
 
2017-12-02 تحولات در درون کابینه ترامپ. نقد و نظر با بهروز فراهانی
از سیاست کاهش مالیاتی یک درصدی ها تا سیاست نا روشن خارجی و خشن مهاجرتی