2019-01-12 تحولات سیاسی، چالش و جایگاه گفتمان و راهبرد نیروی چپ در شرایط کنونی ایران
ولوله نامه اسماعیل بخشی و شقاوت های پی در پی رژیم اسلامی
گفتگو با حسن حسام فعال سیاسی و عضو سازمان راه کارگر
 
2019-01-12 درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-01-12 تشکیل دولت جدید سوئد
ادامه اجرای سیاست های نئولیبرال و ریسک رشد بیشتر جنبش راسیستی
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-01-12 فرق اساسی بین اسلام افراطی و راسیسم وجود ندارد
پاسخ به پرسش یک شنونده
جواد تسلیمی
 
2019-01-12 تحولات سیاسی از ایران تا سوئد. سمینار کارگری در استکهلم و ....
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2019-01-05 ارزیابی از روند خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران و راه کارهای جنبش های اجتماعی
سحنرانی پرویز صداقت در بنیاد پرسش در تهران
 
2019-01-05 گپی در مورد برنامه های آینده
در نقد سیاست زدایی و سیاست زدگی: سیاسی کردن دوباره سياست
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-01-05 از آن دی تا این دی مبارزات فرودستان و کارگران
نقش و جایگاه گفتمان و نیروی چپ
گفتگو با هژیر پلاسچی