2017-08-19 ویژگی کابینه دوم حسن روحانی و روند پیش رو برای جنبش های اجتماعی
گفت و گو با ناصر زرافشان
 
2017-08-19 پیرامون معضل و مسائل دستفروشان،بررسی راهکارها و مکانیسم های اجتماعی در این خصوص
گفت و گو با محمد غزنویان
 
2017-08-19 گپ و گفت صبحگاهی
با حضور سیاوش دانشور، مجید تمجیدی، فرزین ایرانفر
پیرامون مصاحبه فاطمه صادقی با اندیشه پویا در رابطه با شیخ صادق خلخالی، و اعتصاب غذای رضا شهابی و 22 زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج
 
2017-08-12 کابینه حسن روحانی. پرده آخر
نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در پنج پرده
گفتار از آرش کمانگر
 
2017-08-12 چینش کابینه روحانی همان واقعیت دولت روحانی. وعده های پوچ سیاهی لشکر بودن اصلاح...
گفتمان وزیر زن و اقلیت های قومی و مذهبی مساله و محل بازی چپ رادیکال نیست!
گفتگو با حمید مافی روزنامه نگار
 
2017-08-12 بحران موشکی در کره، زندانی کردن دوباره رضا شهابی، وعده های پوچ روحانی و ...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2017-08-05 امضاء و تنفیذ رای و تنصیب رئیس جمهور از سوی مقام ولایت مطلقه فقیه
نمایش پرده دیگری از بی حقی ملت ایران
نگاهی به معنای حقوقی و فقهی تنفیذ. گفتگو با ناصر رحیم خوانی پژوهش گر تاریخ
 
2017-08-05 درگذشت عبدالرضا نیک بین (عبدی) از بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران
درنگی بر شکل گیری و فعالیت های اولیه سازمان مجاهدین خلق
گفتگو با ابراهیم آوخ رفیق و هم رزم عبدالرضا نیک بین