2018-11-10 فرجام برجام و تحریم های امریکا علیه ایران
تاثیر و پیامد تحریم ها بر رژیم و جامعه چیست؟ مسئولیت تحریم ها با کیست؟
گفتگو با مهران مصطفوی و لیلا دانش
 
2018-11-10 چالش ها، راهکارها و راهبردهای گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران
ما باید به مطالبات مردم بپردازیم، از آن طریق است که نیروی برانداز معنا پیدا خواهد کرد
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرضا شالگونی
 
2018-11-10 بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، امریکا عامل! جمهوری اسلامی علت!
گفتمان سکوت در نامه شماری از هنرمندان در مخالفت با تحریم ها
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-11-10 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری 12 آبان 1397
 
2018-11-10 تماس های تلفنی شنوندگان 20181110
تحریم های امریکا علیه ایران و ...
 
2018-11-03 مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت...
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-11-03 یک اثر یک نویسنده یک نقد. رمان سقف بلند تنهائی
گفتگوی فرزین ایران فر با حسین رادبوی
 
2018-11-03 چالش ها، راهکارها و راهبردهای گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران
بحث و گفتگو با حضور سعید رهنما و تقی روزبه