2018-10-27 گفت و گوی بهروز خباز با رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان
شروع فعالیت ها در کانون صنفی معلمان، دوران زندان و ارزیابی از اعتصاب 22 و 23 مهر
 
2018-10-27 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-09-17 از مادران خاوران تا مادران پارک لاله. لعنت آباد چگونه خاوران شد؟
رد کشتار زندانیان سیاسی از اوین و .... تا خاوران
گفتگو با منصوره بهکیش از خانواده مادران خاوران و مادران پارک لاله و فعال حقوق زنان
 
2018-09-17 خاوران چگونه خاوران شد؟
مکان یاد. جائی که در آن حافظه جمعی شکل گرفته و حافظه تاریخی برمی سازد!
مستند رادیوئی: تکه هائی از حقیقت کشتار و صدای مادران خاوران
 
2018-09-16 چشم تاریخ اند! عکس های گورهای دستجمعی خاوران
رویتان را برنگردانید، همه ما باید به این عکس ها بنگریم
گفتگو با بهار مجدزاده دکترای هنر از دانشگاه سوربن پاریس
 
2018-08-25 حضور در خاوران. به یاد آر
من چگونه ستایش کنم این زنده را که مُرد؟ من چگونه نوازش کنم آن مرده را که زیست؟
 
2018-07-28 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-07-14 تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده