2017-12-16 شهامت سخن گفتن از آزارهای جنسی
تاثیر و پیامد کارزار می تو #metoo و فراروئی آن به یک جنبش گسترده
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر سیاسی و کنش گر جنبش برابری خواهانه جنسیتی
 
2017-12-16 طرح جدید بازنشستگی در سوئد، افزایش سن بازنشستگی!
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان و نظر چند شنونده
 
2017-12-09 وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران. زیر پوست جامعه چه می گذرد؟ گفتگو با ناصر زرافشان
جلوگیری از برگزاری مراسم کانون نویسندگان بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
ارزیابی از برگزاری امسال روز دانشجو و پرونده سازی برای پرستو فروهر
 
2017-11-25 جمع آوری کمک های نقدی و امدادرسانی به زلزله زدگان در ایران، کانون نویسندگان و گروه...
در خارج کشور توضیحات بهرام رحمانی از سوی کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید
فراخوان مهرنوش معظمی
 
2017-11-18 برنامه ویژه زلزله استان کرمانشاه. درد و رنج زلزله زدگان درد و رنج همه ماست...
گزارش از سخنان و پیام های مصیبت زدگان،گفتگو با امدادگران مردم نهاد، همبستگی مردمی و یاری رسانی از سراسر ایران، امدادرسانی روان درمانی، نگاهی به مدیریت بحران و...
 
2017-11-18 تاثیرات روانی زلزله، امدادرسانی روان درمانی
نیازهای روحی و معنوی مصیبت زدگان در شوک سوگ
گفتگو با سولماز اسکندری دکتر روان شناس بالینی
 
2017-11-18 امدادرسانی مستقل مردمی به زلزله زدگان
گفتگوی بهروز خباز با عرفان رشیدی و شریف باجور امدادگران از انجمن سبز چیا
 
2017-11-18 نگاهی به مدیریت بحران معیوب و ساختمان سازی سوداگر
ناکارآمدی، بند و بست و زیرپا گذاشتن مقررات در نظامی فاسد
گفتگو با ربیع نیکو مهندس راه و ساختمان