2019-06-17 حسن حسام شاعر و فعال سیاسی
میزبان تابستانی
 
2019-06-15 کشتن علی رضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی در زندان فشافویه
قتل سفارشی و برنامه ریزی شده شکنجه گران و آدم کشان رژیم اسلامی
گزارش
 
2019-06-15 کشتن علی رضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی در زندان فشافویه
گفتگو با رعنا فیض بخش وکیل
 
2019-06-08 کتاب بخشی از تاریخ جنبش کارگران صنعت نفت ایران به کوشش هوشنگ انصاری
حمید جهانبخش
 
2019-06-08 ارزیابی از وضعیت جنبش کارگری و بررسی روند سازمان یابی شورایی
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی
 
2019-06-08 نامه زینب جلالیان زندانی سیاسی به امیرسالار داوودی وکیل زندانی
جهنم همین جاست! محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران
 
2019-06-08 مرور هفتگی خبری مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-06-02 یک چهارپایه و دیگر هیچ. کارگردان: هلن همتی. گروه تئاتر کاروان در استکهلم
گزارش و گفتگو با بازیگران: س.کریمی حسین گل بچه، رامش صفوی، کورال، نغمه و پارسا بروخیان
دستگیری تجاوز در زندان و اعدام شکوفه