2019-10-19 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191019
 
2019-10-12 پشتیبانی کارگران هفت تپه از نمایندگان مستقل و مقابله با ترفندهای عوامل ضد کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با عمر مینایی و مهدی توپچی
 
2019-10-05 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20191005
 
2019-09-21 سرکوب و لت وکوب کارگران هپکو توسط پلیس رژیم و ویژگی مقاومت و مبارزه کارگران هپکو
هپکو غرق خونه، سرمایه سرنگونه! هپکو راه نشان می دهد!
گفتگو با میثم آل مهدی و بهروز خباز
 
2019-09-21 جنبش دادخواهی
شورا مکارمی، سحر محمدی، پردیس شفافی و خاطره معینی
 
2019-09-21 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20190921
 
2019-09-16 هپکو غرق خونه سرمایه سرنگونه
سرکوب کارگران هپکو. بازداشت ۲۵ تن از کارگران و زخمی شدن ۱۵ نفر
 
2019-09-14 صدور احکام جنون آمیز برای بازداشتی های هفت تپه و روند کنونی در جنبش کارگری
گفتگوی بهروز خباز بامحمود قزوینی و بهروز فراهانی