2019-02-16 پتانسیل سازمانیابی شورایی
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی و سیاوس دانشور
 
2019-02-16 یاد مادر فروغ از کاشفان خاوران
او در فریاد خاوران زنده است!
 
2019-02-16 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-02-14 کاش عشق را زبان سخن بود!
مفهوم عشق در گذر زمان. از مال من تا برابری در عشق
گفتگوی ناصر یوسفی و سعید افشار
 
2019-02-11 مادر لطفی(فروغ تاجبخش) از کاشفان خاوران جهان ما را وانهاد و رفت
مادر لطفی در فریاد خاوران زنده است!
گفتگوی سعید افشار با مادر فروغ تابستان 2006 در کلن آلمان
 
2019-02-09 تاریخ شفاهی ماموران رژیم و اسناد جنایت، مسیح علی نژاد چهره رسانه ای و خبرنگار...
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار. بهروز خباز
 
2019-02-02 آغاز به کار کانال تلویزیونی شبانه روزی مشترک چند جریان چپ
تلویزیون های کومه له، پرتو، دمکراسی شورائی، برابری
گفتگو با خسرو بوکانی و یاور اعتماد
 
2019-02-02 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری