2018-11-10 فرجام برجام و تحریم های امریکا علیه ایران
تاثیر و پیامد تحریم ها بر رژیم و جامعه چیست؟ مسئولیت تحریم ها با کیست؟
گفتگو با مهران مصطفوی و لیلا دانش
 
2018-11-10 بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، امریکا عامل! جمهوری اسلامی علت!
گفتمان سکوت در نامه شماری از هنرمندان در مخالفت با تحریم ها
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-11-10 تماس های تلفنی شنوندگان 20181110
تحریم های امریکا علیه ایران و ...
 
2018-11-03 مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت...
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-11-03 چالش ها، راهکارها و راهبردهای گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران
بحث و گفتگو با حضور سعید رهنما و تقی روزبه
 
2018-11-03 زمینه ها و پیامدهای عروج فاشیسم در برزیل
ویران گری و خشونت و دهشت در پیش!
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-11-03 تروریسم حکومت اسلامی، این بار در دانمارک
گفتگو با علی آزاد فعال سیاسی چپ ساکن کپنهاک
 
2018-11-03 بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، بودجه اربعین
سرکوب گری های رژیم اسلامی، سلطنت طلبان در توهم بازگشت
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز