2019-07-20 گروه تئاتر اگزیت و نمایش تله تئاتر آموزگاران
معرفی و گزارش
 
2019-07-13 حسین فرح آوا، سینماگر
میزبان تابستانی
 
2019-07-13 سفرنامه بالکان (5)
فرزین ایران فر
 
2019-07-13 جدال در ابهام. نبرد رستم و اسفندیار
نمایشنامه رادیوئی نوشته فریدون شایان بر اساس شاهنامه فردوسی
 
2019-07-13 اشاره به چند نوشتار: درس های انتخابات یونان برای چپ ها
نفش اقتصاد در هنر و هنرکالا، رابطه داد و نان و آزادی
رضا پهلوی در سودای بازگشت پادشاهی و نقش سیاهی لشکرها
 
2019-07-07 جدال در ابهام. نبرد رستم و اسفندیار
نمایشنامه رادیوئی نوشته فریدون شایان بر اساس شاهنامه فردوسی
 
2019-07-06 سفرنامه بالکان (4)
فرزین ایران فر
 
2019-07-06 داستان ترانه مرا ببوس
پادکست مترونوم