2014-12-16 ازدواج های زودهنگام ، زن کشی و خودکشی دختران در کردستان
آن سوی مکث .... مهناز قزللو
 
2014-10-25 مبارزه علیه بردگی کار، برای حقوق کودکان
آن سوی مکث ... مهناز قزلّو
گفتگو با احسان اله خان کوشنده حقوق کودکان کار
 
2014-10-11 پدیده داعش،مقاومت و مبارزه رژاوای و کوبانی و نقش قدرت های جهانی و دولت های منطقه
گفتگو با کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا
 
2014-10-11 جای خالی [دخالت بشردوستانه] در کوبانی!
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2014-09-27 دشواری ها و مشکلات کارگران مهاجر افغان در ایران
گفتگوهای کارگری ...... بهروز خباز
گفتگو با محسن نکومنش نویسنده و عضو انجمن افغانستان - سوئد
 
2014-09-27 باز گشائی مدرسه ها و طبقاتی بیشتر شدن نظام آموزشی
گزارش ... از آموزش رایگان چیزی باقی نمانده است
 
2014-08-02 اشاره به یک رویداد جهانی؛
صد سالگی جنگ جهانی اول
 
2014-08-02 از کودکان مُرده نام نبر!
شعری از مایکل روزن، شاعر و نویسنده بریتانیایی، در رابطه با کودکان کشته شده در غزّه