2018-10-13 بررسی فعالیت های لگام(کارزار مبارزه برای لغو گام به گام اعدام)
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا
 
2018-10-13 تاریخچه مبارزه برای لغو اعدام در ایران با نگاهی به عوامل بازدارنده
گفت و گو با ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر
 
2018-10-13 بررسی علل لغو و یا تعلیق اعدام در کشورهای دیگر و رابطه جرم و مجازات
گفت و گو با محمدرفیع محمودیان
 
2018-10-06 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران. سولماز اسکندری
خبرهائی از اعتراض ها و اعتصاب ها و زندانیان سیاسی
 
2018-09-29 ضرورت مبارزه علیه مجازات اعدام
مبنای حقوقی و شرعی اعدام در حکومت اسلامی
گفتگوی فرزین ایران فر با نیره انصاری حقوق دان
 
2018-09-21 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-09-17 از مادران خاوران تا مادران پارک لاله. لعنت آباد چگونه خاوران شد؟
رد کشتار زندانیان سیاسی از اوین و .... تا خاوران
گفتگو با منصوره بهکیش از خانواده مادران خاوران و مادران پارک لاله و فعال حقوق زنان
 
2018-09-17 خاوران چگونه خاوران شد؟
مکان یاد. جائی که در آن حافظه جمعی شکل گرفته و حافظه تاریخی برمی سازد!
مستند رادیوئی: تکه هائی از حقیقت کشتار و صدای مادران خاوران