2015-05-11 فضیلت مجروح .مدرنیته و تفکر انتقادی در ایران
غوری در اندیشه های سعدی، حافظ و عبید
گفتگو با حسین شیبان استاد تاریخ در دانشگاه استکهلم
 
2014-12-29 حافظ ! شاعر دنیای خیال انگیز، شاعر شاعران ، شاعر همه زمان ها
چرا همه نحله های فکری حافظ را می ستایند و بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند.
با حضور علی حصوری، منوچهر تقوی بیات، شکوفه تقی
 
2014-09-13 گفتار: 26 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران گذشت
جنبش دادخواهی علیه فراموشی و جنایت از اوین ها تا خاوران ها