2018-12-22 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
تظاهرات شنبه 22 دسامبر مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم
فرزانه ابیری و مهرنوش شفیعی از شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران–استکهلم
 
2018-12-22 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-12-15 ادامه اعتصاب و اعتراض‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز
ضرورت ادامه فعال همبستگی و پشتیبانی با کارگران
گفتگو با بهروز خباز
 
2018-12-08 نگاهی به ویژگی های مبارزاتی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و تأثیر آن در جنبش...
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی، روزنامه نگار و فعال سیاسی چپ
 
2018-12-08 درنگی دیگر بر اعتصاب و اعتراض‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه فولاد اهواز
و تاثیر آن بر جامعه و جنبش کارگری
گفت و گوی سعید افشار با بهروز خباز
 
2018-11-24 ارزیابی و آسیب شناسی جنبش هفت تپه
بهروز فراهانی، قاسم خاکسار
 
2018-11-24 تظاهرات پشتیبانی و همبستگی با مبارزه کارگران هفت تپه در آلمان سوئد فرانسه...
مهرنوش شفیعی ناصر نسیمی علی دماوندی بهروز فراهانی سعید آرمان رضا پایا هرمز رها
 
2018-11-24 اعتصاب و اعتراض‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه فولاد اهواز. بهروز خباز سعید...
درنگی بر روند خصوصی سازی ها و ویژگی های مبارزه کارگران هفت تپه
دولتی خصولتی‌خصوصی‌علیه کارگران.راهکارکارگران ادا ره شورایی