2017-04-22 ساز و کار انتخابات در دمکراسی ها و حکومت های استبدادی
از سیاست ورزی تا نمایش و کارناوال. گستره وعده ها و دعوت هاَ
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس و پژوهش گر دمکراسی ها
 
2017-04-22 استوانه کوروش هخامنشی در فتح بابل
روایت های متفاوت و جعلیات گوناگون
هایده ترابی پژوهش گر ایران باستان و زبان اکدی
 
2017-04-22 بحث و گفتگوی اسفندیار منفردزاده و امین قضائی
آزادی های بی قید و شرط سیاسی
فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(14)
 
2017-04-16 فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(13)
گفتارهایی از امین قضائی
یک جمع بندی
 
2017-04-08 فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(12)
نقدی بر فلسفه سیاسی
گفتارهای فلسفی؛ امین قضایی
 
2017-04-01 فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(11) نقش فلسفه در اقتصاد
گفتارهای فلسفی؛ امین قضایی
 
2017-03-27 علی شاهنده (۱۳۰۰-۱۳۹۵) درگذشت
پرتره (از آرشیو) زندگی و مبارزات علی شاهنده، وکیل آزادیخواه
 
2017-02-25 گزارش کنفرانس کمونیسم در رُم
میل کمونیستی به تغییر جهان و خودمان