2018-09-16 چشم تاریخ اند! عکس های گورهای دستجمعی خاوران
رویتان را برنگردانید، همه ما باید به این عکس ها بنگریم
گفتگو با بهار مجدزاده دکترای هنر از دانشگاه سوربن پاریس
 
2018-08-25 حضور در خاوران. به یاد آر
من چگونه ستایش کنم این زنده را که مُرد؟ من چگونه نوازش کنم آن مرده را که زیست؟
 
2018-07-28 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-07-14 تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده
 
2018-07-14 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-06-30 کارزار نجات جان رامین حسین پناهی زندانی سیاسی زیر حکم اعدام
گفتگو با امجد حسین پناهی
 
2018-06-16 دستگیری و بازداشت نسرین ستوده وکیل دختران خیابان انقلاب
گزارش
 
2018-06-01 یاد رضا غفاری مبارز سوسیالیست زندانی دهه خونین شصت
رضا غفاری جمعه 4 هرداد 25 مه در لندن درگذشت