حقوق بشر
دادخواست خانواده های جان باختگان دهه شصت و اعلام جرم علیه رژیم جمهوری اسلامی
جنایات دهه شصت ! به راستی مراقب باشید جای دژخیمان با جان باختگان عوض نشود
جنایت های حکومت اسلامی در دهه شصت ،نعل وارونه خامنه ای
هموفوبیا، هم جنس گرا و ترانس هراسی و تبعیض علیه هم جنس گرایان
یاد علی رضا شکوهی در سال گرد اعدام او
تقلیل گرائی در مفهوم حقوق بشر و برساختن مفهوم جامع حقوق بشر
بیشتر