حقوق بشر
مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
قتل فرشید هکی در تهران فعال حقوق بشر و تشدید سرکوب و فشار بر کنش گران سیاسی و مدنی
مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
بررسی فعالیت های لگام(کارزار مبارزه برای لغو گام به گام اعدام)
تاریخچه مبارزه برای لغو اعدام در ایران با نگاهی به عوامل بازدارنده
بررسی علل لغو و یا تعلیق اعدام در کشورهای دیگر و رابطه جرم و مجازات
بیشتر