زنان
قرن بیست ویکم رنسانس زنانه یا واپسگرایی؟
هموفوبیا، هم جنس گرا و ترانس هراسی و تبعیض علیه هم جنس گرایان
نمایش فساد، رانت، دزدی و سواستفاده از قدرت با حفظ خط قرمزها در مناظره ها
سمینارهای تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان
نگاه از منظر و زاویه ای دیگر
رفتارهای جنسی زنان ايرانی در تاریخ معاصر. از سكوت تا غوغا
نابرابری اقتصادی و تفاوت ناعادلانه مزد نیروی کار زنان و مردان
بیشتر