جامعه
جمع آوری کمک های نقدی و امدادرسانی به زلزله زدگان در ایران، کانون نویسندگان و گروه یاری یاران
برنامه ویژه زلزله استان کرمانشاه. درد و رنج زلزله زدگان درد و رنج همه ماست
آشکارتر شدن ساختار ناعادلانه و...
تاثیرات روانی زلزله، امدادرسانی روان درمانی
امدادرسانی مستقل مردمی به زلزله زدگان
نگاهی به مدیریت بحران معیوب و ساختمان سازی سوداگر
مشکلات گروه های مستقل امداد و یاری رسانی
بیشتر