جامعه
جستجوی عشق. دیتینگ و قرار و مدارهای آشنائی
پایان انتخابات، نگاهی به جامعه امروز ایران
سمبل های ملی، ملی گرائی و ناسیونالیسم
چرائی تبدیل موضوع مهاجران و پناهندگان به مساله تصمیم گیری های جامعه سیاسی
هموفوبیا، هم جنس گرا و ترانس هراسی و تبعیض علیه هم جنس گرایان
نمایش فساد، رانت، دزدی و سواستفاده از قدرت با حفظ خط قرمزها در مناظره ها
بیشتر