تحولات سیاسی، چالش و جایگاه گفتمان و راهبرد نیروی چپ در شرایط کنونی ایران
ولوله نامه اسماعیل بخشی و شقاوت های پی در پی رژیم اسلامی
گفتگو با حسن حسام فعال سیاسی و عضو سازمان راه کارگر
 
درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
فراخوان من هم شکنجه شده ام
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی
 
نامه اسماعیل بخشی و کارکرد شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مرجان افتخاری زندانی سیاسی دهه شصت
 
تشکیل دولت جدید سوئد
ادامه اجرای سیاست های نئولیبرال و ریسک رشد بیشتر جنبش راسیستی
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
فرق اساسی بین اسلام افراطی و راسیسم وجود ندارد
پاسخ به پرسش یک شنونده
جواد تسلیمی
 
نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مهرنوش شفیعی زندانی سیاسی دهه شصت
 
از نامه های افشاگر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تا شقاوت حکومت اسلامی
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. سعید افشار و بهروز خباز